Shërbimi i kujdestarisë së titujve shtetërorë

Mbështetur në aktet rregullative dhe marrëveshjeve të saj me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, Banka e Shqipërisë administron sistemin e Regjistrit Qendror të Titujve Shtetërorë (AFISaR).

Ky sistem ndër të tjera mundëson:

  • organizimin e ankandeve të titujve shtetërorë
  • regjistrimin elektronik të titujve shtetërorë
  • veprimet e shlyerjes së titujve në ankandin primar dhe tregun sekondar
  • veprimet e shlyerjes dhe regjistrimit të marrëveshjeve të kolateralit financiar me titujt shtetërorë

Pjesëmarrësit në sistemin AFISAR mund të jenë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, sipas kushteve të përcaktuara në rregulloren e sistemit AFISaR dhe nënshkrimit të kontratës përkatëse me Bankën e Shqipërisë.