Njoftimet për ankandet e ardhshme

Më poshtë jepen të dhëna mbi datën e ankandeve të ardhshme të bonove të thesarit, sipas afatit të maturimit dhe shumat e emetuara. Këto të dhëna përcaktohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe publikohen nga Banka e Shqipërisë.

Ankandi i ardhshëm

Numri i ankandit: 1848
ISIN: AL1848TB1Y20
Data e ankandit: 03.06.2019
Ora e pranimit të kërkesave: 09:00
Data e emetimit: 06.06.2019
Maturiteti: 12 (Muaj)
Data e maturimit: 04.06.2020
Tipi i ankandit: Me shumë çmime
Monedha: ALL
Oferta: 9,100,000,000
Rezervuar për BSH: 3,000,000,000

Kalendari tremujor i emetimeve