Njoftimet për ankandet e ardhshme

Më poshtë jepen të dhëna mbi datën e ankandeve të ardhshme të bonove të thesarit, sipas afatit të maturimit dhe shumat e emetuara. Këto të dhëna përcaktohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe publikohen nga Banka e Shqipërisë.

Ankandi i ardhshëm

Numri i ankandit: 2030
ISIN: AL000A3LUSG7
Data e ankandit: 27.02.2024
Ora e pranimit të kërkesave: 09:00
Data e emetimit: 29.02.2024
Maturiteti: 12 (Muaj)
Data e maturimit: 27.02.2025
Tipi i ankandit: Me shumë çmime
Monedha: ALL
Oferta: 12,500,000,000
Rezervuar për BSH: 1,950,000,000

Kalendari tremujor i emetimeve