Njoftimet për ankandet e ardhshme

Më poshtë jepen të dhëna mbi datën e ankandeve të ardhshme të bonove të thesarit, sipas afatit të maturimit dhe shumat e emetuara. Këto të dhëna përcaktohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe publikohen nga Banka e Shqipërisë.

Ankandi i ardhshëm

Numri i ankandit: 1877
ISIN: AL1877TB1Y21
Data e ankandit: 16.06.2020
Ora e pranimit të kërkesave: 09:00
Data e emetimit: 18.06.2020
Maturiteti: 12 (Muaj)
Data e maturimit: 17.06.2021
Tipi i ankandit: Me shumë çmime
Monedha: ALL
Oferta: 8,700,000,000
Rezervuar për BSH: 3,250,160,000

Numri i ankandit: 1876
ISIN: AL1876TB3M20
Data e ankandit: 09.06.2020
Ora e pranimit të kërkesave: 09:00
Data e emetimit: 11.06.2020
Maturiteti: 3 (Muaj)
Data e maturimit: 10.09.2020
Tipi i ankandit: Me shumë çmime
Monedha: ALL
Oferta: 2,500,000,000
Rezervuar për BSH: 0

Kalendari tremujor i emetimeve