Njoftimet për ankandet e ardhshme

Më poshtë jepen të dhëna mbi datën e ankandeve të ardhshme të bonove të thesarit, sipas afatit të maturimit dhe shumat e emetuara. Këto të dhëna përcaktohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe publikohen nga Banka e Shqipërisë.

Ankandi i ardhshëm

Numri i ankandit: 1869
ISIN: AL1869TB3M20
Data e ankandit: 07.04.2020
Ora e pranimit të kërkesave: 09:00
Data e emetimit: 09.04.2020
Maturiteti: 3 (Muaj)
Data e maturimit: 09.07.2020
Tipi i ankandit: Me shumë çmime
Monedha: ALL
Oferta: 3,000,000,000
Rezervuar për BSH: 0

Numri i ankandit: 1868
ISIN: AL1868TB1Y21
Data e ankandit: 31.03.2020
Ora e pranimit të kërkesave: 09:00
Data e emetimit: 02.04.2020
Maturiteti: 12 (Muaj)
Data e maturimit: 01.04.2021
Tipi i ankandit: Me shumë çmime
Monedha: ALL
Oferta: 10,700,000,000
Rezervuar për BSH: 2,400,000,000

Kalendari tremujor i emetimeve