Njoftimet për ankandet e ardhshme

Më poshtë jepen të dhëna mbi datën e ankandeve të ardhshme të bonove të thesarit, sipas afatit të maturimit dhe shumat e emetuara. Këto të dhëna përcaktohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe publikohen nga Banka e Shqipërisë.

Ankandi i ardhshëm

Numri i ankandit: 1836
ISIN: AL1836TB1Y20
Data e ankandit: 22.01.2019
Ora e pranimit të kërkesave: 09:00
Data e emetimit: 24.01.2019
Maturiteti: 12 (Muaj)
Data e maturimit: 23.01.2020
Tipi i ankandit: Me shumë çmime
Monedha: ALL
Oferta: 10,300,000,000
Rezervuar për BSH: 2,090,000,000

Kalendari tremujor i emetimeve