Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të bonove të thesarit.

ISIN: AL1855TB1Y20
Nr. ankandit: 1855
Dt. e ankandit: 03.09.2019
Dt. e emetimit: 06.09.2019
Dt. e maturimit: 03.09.2020
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 9,700,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 1,600,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  23  17 
Totali (ALL)  10,716,170,000  9,700,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  2.29 % 2.26 %
Yield-i maksimal  2.51 % 2.41 %
Yield-i minimal  1.90 % 1.90 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  2.31 % 2.26 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  64.39 %
ISIN: AL1854TB1Y20
Nr. ankandit: 1854
Dt. e ankandit: 20.08.2019
Dt. e emetimit: 22.08.2019
Dt. e maturimit: 20.08.2020
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 9,800,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 1,700,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  22  16 
Totali (ALL)  11,169,130,000  9,800,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  2.25 % 2.18 %
Yield-i maksimal  2.63 % 2.45 %
Yield-i minimal  1.90 % 1.90 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  2.31 % 2.23 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  30.87 %
ISIN: AL1853TB6M20
Nr. ankandit: 1853
Dt. e ankandit: 13.08.2019
Dt. e emetimit: 15.08.2019
Dt. e maturimit: 13.02.2020
Nr. muajve: 6 (Muaj)
Shuma e shpallur: 2,000,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 0 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese 
Totali (ALL)  1,156,590,000  356,590,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.86 % 1.48 %
Yield-i maksimal  2.03 % 1.48 %
Yield-i minimal  1.48 % 1.48 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.87 % 1.48 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata