Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të bonove të thesarit.

 ISIN: AL000A3LT4W6 Nr. ankandit: 2029 
Dt. e ankandit: 13.02.2024
Dt. e emetimit: 15.02.2024
Dt. e maturimit: 13.02.2025
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 12,500,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 2,930,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  31  31 
Totali (ALL)  12,438,770,000  12,438,770,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  3.63 % 3.63 %
Yield-i maksimal  3.73 % 3.73 %
Yield-i minimal  3.50 % 3.50 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  3.64 % 3.64 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata 

 ISIN: AL000A3LTFM4 Nr. ankandit: 2028 
Dt. e ankandit: 30.01.2024
Dt. e emetimit: 01.02.2024
Dt. e maturimit: 30.01.2025
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 13,500,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 3,594,880,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  22  19 
Totali (ALL)  11,298,290,000  10,998,290,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  3.63 % 3.62 %
Yield-i maksimal  3.87 % 3.71 %
Yield-i minimal  3.55 % 3.55 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  3.66 % 3.63 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata 

 ISIN: AL000A3LTFL6 Nr. ankandit: 2027 
Dt. e ankandit: 30.01.2024
Dt. e emetimit: 01.02.2024
Dt. e maturimit: 01.08.2024
Nr. muajve: 6 (Muaj)
Shuma e shpallur: 1,000,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 0 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  13 
Totali (ALL)  2,010,790,000  1,000,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  3.36 % 3.28 %
Yield-i maksimal  3.55 % 3.35 %
Yield-i minimal  2.90 % 2.90 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  3.37 % 3.23 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  69.61 %