Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të bonove të thesarit.

ISIN: AL1846TB1Y20
Nr. ankandit: 1846
Dt. e ankandit: 07.05.2019
Dt. e emetimit: 09.05.2019
Dt. e maturimit: 07.05.2020
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 10,700,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 3,000,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  23  23 
Totali (ALL)  10,059,430,000  10,059,430,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.20 % 1.20 %
Yield-i maksimal  1.39 % 1.39 %
Yield-i minimal  1.07 % 1.07 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.20 % 1.20 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata 
ISIN: AL1845TB6M19
Nr. ankandit: 1845
Dt. e ankandit: 07.05.2019
Dt. e emetimit: 09.05.2019
Dt. e maturimit: 07.11.2019
Nr. muajve: 6 (Muaj)
Shuma e shpallur: 1,700,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 0 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese 
Totali (ALL)  989,180,000  989,180,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  0.96 % 0.96 %
Yield-i maksimal  1.03 % 1.03 %
Yield-i minimal  0.90 % 0.90 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  0.96 % 0.96 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata 
ISIN: AL1844TB1Y20
Nr. ankandit: 1844
Dt. e ankandit: 23.04.2019
Dt. e emetimit: 25.04.2019
Dt. e maturimit: 23.04.2020
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 8,000,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 2,000,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  17  17 
Totali (ALL)  7,670,180,000  7,670,180,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.12 % 1.12 %
Yield-i maksimal  1.22 % 1.22 %
Yield-i minimal  1.07 % 1.07 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.12 % 1.12 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata