Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të bonove të thesarit.

 ISIN: AL000A3L0111 Nr. ankandit: 2042 
Dt. e ankandit: 16.07.2024
Dt. e emetimit: 18.07.2024
Dt. e maturimit: 17.07.2025
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 9,500,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 2,950,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  10  10 
Totali (ALL)  9,176,290,000  9,176,290,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  3.19 % 3.19 %
Yield-i maksimal  3.32 % 3.32 %
Yield-i minimal  3.08 % 3.08 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  3.19 % 3.19 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata 

 ISIN: AL000A3LZ090 Nr. ankandit: 2041 
Dt. e ankandit: 25.06.2024
Dt. e emetimit: 27.06.2024
Dt. e maturimit: 26.06.2025
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 7,500,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 2,500,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  16  13 
Totali (ALL)  8,670,430,000  7,500,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  3.30 % 3.28 %
Yield-i maksimal  3.39 % 3.35 %
Yield-i minimal  3.00 % 3.00 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  3.27 % 3.25 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  54.08 %

 ISIN: AL000A3LZJA8 Nr. ankandit: 2040 
Dt. e ankandit: 11.06.2024
Dt. e emetimit: 13.06.2024
Dt. e maturimit: 12.06.2025
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 7,500,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 3,350,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  15  10 
Totali (ALL)  8,910,840,000  7,500,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  3.35 % 3.32 %
Yield-i maksimal  3.50 % 3.39 %
Yield-i minimal  3.28 % 3.28 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  3.36 % 3.33 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  83.31 %