Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të bonove të thesarit.

 ISIN: AL1930TB1Y22 Nr. ankandit: 1930 
Dt. e ankandit: 16.11.2021
Dt. e emetimit: 18.11.2021
Dt. e maturimit: 17.11.2022
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 5,000,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 700,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  25  22 
Totali (ALL)  8,021,700,000  4,621,700,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.73 % 1.71 %
Yield-i maksimal  1.89 % 1.75 %
Yield-i minimal  1.65 % 1.65 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.73 % 1.72 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata 

 ISIN: AL1929TB3M22 Nr. ankandit: 1929 
Dt. e ankandit: 16.11.2021
Dt. e emetimit: 18.11.2021
Dt. e maturimit: 17.02.2022
Nr. muajve: 3 (Muaj)
Shuma e shpallur: 1,000,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 300,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese 
Totali (ALL)  1,189,500,000  849,500,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  0.92 % 0.82 %
Yield-i maksimal  1.15 % 1.00 %
Yield-i minimal  0.60 % 0.60 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  0.94 % 0.80 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata 

 ISIN: AL1928TB1Y22 Nr. ankandit: 1928 
Dt. e ankandit: 02.11.2021
Dt. e emetimit: 04.11.2021
Dt. e maturimit: 03.11.2022
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 8,700,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 2,750,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  29  18 
Totali (ALL)  10,793,970,000  8,700,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.72 % 1.67 %
Yield-i maksimal  1.97 % 1.78 %
Yield-i minimal  1.40 % 1.40 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.75 % 1.69 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  85.60 %