Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të bonove të thesarit.

ISIN: AL1867TB1Y21
Nr. ankandit: 1867
Dt. e ankandit: 17.03.2020
Dt. e emetimit: 19.03.2020
Dt. e maturimit: 18.03.2021
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 9,600,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 2,686,170,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  18  18 
Totali (ALL)  8,807,860,000  8,807,860,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  2.05 % 2.05 %
Yield-i maksimal  2.26 % 2.26 %
Yield-i minimal  1.88 % 1.88 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  2.05 % 2.05 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata 
ISIN: AL1866TB1Y21
Nr. ankandit: 1866
Dt. e ankandit: 03.03.2020
Dt. e emetimit: 05.03.2020
Dt. e maturimit: 04.03.2021
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 10,000,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 2,841,450,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  27  22 
Totali (ALL)  10,741,520,000  10,000,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.95 % 1.92 %
Yield-i maksimal  2.17 % 2.08 %
Yield-i minimal  1.75 % 1.75 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.98 % 1.94 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  39.62 %
ISIN: AL1865TB1Y21
Nr. ankandit: 1865
Dt. e ankandit: 18.02.2020
Dt. e emetimit: 20.02.2020
Dt. e maturimit: 18.02.2021
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 10,500,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 3,328,550,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  29  28 
Totali (ALL)  10,899,590,000  10,500,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.90 % 1.89 %
Yield-i maksimal  2.24 % 2.06 %
Yield-i minimal  1.75 % 1.75 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.91 % 1.90 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  0.14 %