Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të bonove të thesarit.

ISIN: AL1841TB1Y20
Nr. ankandit: 1841
Dt. e ankandit: 19.03.2019
Dt. e emetimit: 21.03.2019
Dt. e maturimit: 19.03.2020
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 9,000,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 2,186,170,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  24  22 
Totali (ALL)  9,355,710,000  9,000,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.13 % 1.12 %
Yield-i maksimal  1.25 % 1.18 %
Yield-i minimal  1.00 % 1.00 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.13 % 1.13 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  74.05 %
ISIN: AL1840TB1Y20
Nr. ankandit: 1840
Dt. e ankandit: 05.03.2019
Dt. e emetimit: 07.03.2019
Dt. e maturimit: 05.03.2020
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 9,000,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 2,341,450,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  22  15 
Totali (ALL)  10,708,050,000  9,000,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.18 % 1.16 %
Yield-i maksimal  1.49 % 1.21 %
Yield-i minimal  1.00 % 1.00 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.20 % 1.16 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  35.99 %
ISIN: AL1839TB1Y20
Nr. ankandit: 1839
Dt. e ankandit: 19.02.2019
Dt. e emetimit: 21.02.2019
Dt. e maturimit: 20.02.2020
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 10,000,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 2,828,550,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  26  16 
Totali (ALL)  12,081,750,000  9,999,990,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.25 % 1.23 %
Yield-i maksimal  1.45 % 1.26 %
Yield-i minimal  1.15 % 1.15 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.26 % 1.23 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  89.02 %