Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të bonove të thesarit.

ISIN: AL1824TB1Y19
Nr. ankandit: 1824
Dt. e ankandit: 03.07.2018
Dt. e emetimit: 05.07.2018
Dt. e maturimit: 04.07.2019
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 9,700,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 1,070,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  24  13 
Totali (ALL)  13,160,460,000  9,700,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.89 % 1.87 %
Yield-i maksimal  2.00 % 1.90 %
Yield-i minimal  1.78 % 1.78 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.90 % 1.86 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  85.98 %
ISIN: AL1823TB1Y19
Nr. ankandit: 1823
Dt. e ankandit: 19.06.2018
Dt. e emetimit: 21.06.2018
Dt. e maturimit: 20.06.2019
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 8,700,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 1,850,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  32  15 
Totali (ALL)  13,552,810,000  8,700,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  2.02 % 1.97 %
Yield-i maksimal  2.70 % 2.01 %
Yield-i minimal  1.87 % 1.87 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  2.05 % 2.02 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  17.86 %
ISIN: AL1822TB1Y19
Nr. ankandit: 1822
Dt. e ankandit: 05.06.2018
Dt. e emetimit: 07.06.2018
Dt. e maturimit: 06.06.2019
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 8,700,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 2,860,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  19  14 
Totali (ALL)  10,738,430,000  8,700,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  2.20 % 2.18 %
Yield-i maksimal  2.32 % 2.21 %
Yield-i minimal  2.14 % 2.14 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  2.20 % 2.19 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  40.41 %

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu