Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të bonove të thesarit.

ISIN: AL1835TB1Y20
Nr. ankandit: 1835
Dt. e ankandit: 28.12.2018
Dt. e emetimit: 03.01.2019
Dt. e maturimit: 02.01.2020
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 10,300,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 3,390,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  24  10 
Totali (ALL)  13,335,420,000  10,300,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.45 % 1.36 %
Yield-i maksimal  1.91 % 1.40 %
Yield-i minimal  1.30 % 1.30 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.45 % 1.37 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  73.17 %
ISIN: AL1834TB1Y19
Nr. ankandit: 1834
Dt. e ankandit: 04.12.2018
Dt. e emetimit: 06.12.2018
Dt. e maturimit: 05.12.2019
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 8,400,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 1,732,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  23  16 
Totali (ALL)  10,992,070,000  8,400,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.46 % 1.43 %
Yield-i maksimal  1.56 % 1.48 %
Yield-i minimal  1.40 % 1.40 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.46 % 1.44 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  42.52 %
ISIN: AL1833TB1Y19
Nr. ankandit: 1833
Dt. e ankandit: 06.11.2018
Dt. e emetimit: 08.11.2018
Dt. e maturimit: 07.11.2019
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 9,800,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 2,040,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  29  13 
Totali (ALL)  13,704,560,000  9,800,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.57 % 1.54 %
Yield-i maksimal  1.71 % 1.58 %
Yield-i minimal  1.45 % 1.45 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.58 % 1.54 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  65.86 %