Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të bonove të thesarit.

 ISIN: AL1962TB1Y23 Nr. ankandit: 1962 
Dt. e ankandit: 02.08.2022
Dt. e emetimit: 04.08.2022
Dt. e maturimit: 03.08.2023
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 10,000,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 2,250,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  27  27 
Totali (ALL)  10,068,730,000  10,000,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  3.04 % 3.04 %
Yield-i maksimal  3.25 % 3.25 %
Yield-i minimal  2.70 % 2.70 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  3.04 % 3.04 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  31.27 %

 ISIN: AL1961TB6M23 Nr. ankandit: 1961 
Dt. e ankandit: 02.08.2022
Dt. e emetimit: 04.08.2022
Dt. e maturimit: 02.02.2023
Nr. muajve: 6 (Muaj)
Shuma e shpallur: 1,500,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 300,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese 
Totali (ALL)  1,210,900,000  1,210,900,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  2.37 % 2.37 %
Yield-i maksimal  2.50 % 2.50 %
Yield-i minimal  2.00 % 2.00 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  2.32 % 2.32 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata 

 ISIN: AL1960TB1Y23 Nr. ankandit: 1960 
Dt. e ankandit: 19.07.2022
Dt. e emetimit: 21.07.2022
Dt. e maturimit: 20.07.2023
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 8,500,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 2,250,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  21  21 
Totali (ALL)  7,825,640,000  7,825,640,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  2.84 % 2.84 %
Yield-i maksimal  3.00 % 3.00 %
Yield-i minimal  2.60 % 2.60 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  2.84 % 2.84 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata