Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të bonove të thesarit.

ISIN: AL1850TB1Y20
Nr. ankandit: 1850
Dt. e ankandit: 02.07.2019
Dt. e emetimit: 04.07.2019
Dt. e maturimit: 02.07.2020
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 9,700,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 1,770,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  27  21 
Totali (ALL)  10,438,450,000  9,700,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.76 % 1.74 %
Yield-i maksimal  1.94 % 1.87 %
Yield-i minimal  1.40 % 1.40 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.80 % 1.77 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  74.73 %
ISIN: AL1849TB1Y20
Nr. ankandit: 1849
Dt. e ankandit: 18.06.2019
Dt. e emetimit: 20.06.2019
Dt. e maturimit: 18.06.2020
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 9,100,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 1,850,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  27  25 
Totali (ALL)  9,727,390,000  9,100,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.69 % 1.68 %
Yield-i maksimal  1.85 % 1.78 %
Yield-i minimal  1.40 % 1.40 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.69 % 1.67 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  81.74 %
ISIN: AL1848TB1Y20
Nr. ankandit: 1848
Dt. e ankandit: 03.06.2019
Dt. e emetimit: 06.06.2019
Dt. e maturimit: 04.06.2020
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 9,100,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 3,000,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  22  22 
Totali (ALL)  9,076,520,000  9,076,520,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.46 % 1.46 %
Yield-i maksimal  1.61 % 1.61 %
Yield-i minimal  1.25 % 1.25 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.48 % 1.48 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata