Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të bonove të thesarit.

ISIN: AL1858TB1Y20
Nr. ankandit: 1858
Dt. e ankandit: 05.11.2019
Dt. e emetimit: 07.11.2019
Dt. e maturimit: 05.11.2020
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 10,700,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 2,500,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  36  24 
Totali (ALL)  13,990,840,000  10,700,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.90 % 1.85 %
Yield-i maksimal  2.24 % 1.94 %
Yield-i minimal  1.75 % 1.75 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.91 % 1.86 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  27.63 %
ISIN: AL1857TB1Y20
Nr. ankandit: 1857
Dt. e ankandit: 22.10.2019
Dt. e emetimit: 24.10.2019
Dt. e maturimit: 22.10.2020
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 8,200,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 1,000,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  33  20 
Totali (ALL)  12,097,020,000  8,199,980,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  2.07 % 1.96 %
Yield-i maksimal  2.27 % 2.10 %
Yield-i minimal  1.87 % 1.87 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  2.07 % 2.01 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  0.88 %
ISIN: AL1856TB1Y20
Nr. ankandit: 1856
Dt. e ankandit: 01.10.2019
Dt. e emetimit: 03.10.2019
Dt. e maturimit: 01.10.2020
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 8,700,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 2,000,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  32  17 
Totali (ALL)  11,863,860,000  8,700,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  2.25 % 2.18 %
Yield-i maksimal  2.50 % 2.30 %
Yield-i minimal  1.87 % 1.87 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  2.27 % 2.18 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  45.09 %