Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të bonove të thesarit.

ISIN: AL1875TB1Y21
Nr. ankandit: 1875
Dt. e ankandit: 02.06.2020
Dt. e emetimit: 04.06.2020
Dt. e maturimit: 03.06.2021
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 8,700,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 3,700,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  35  24 
Totali (ALL)  14,465,690,000  8,699,990,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  2.13 % 2.04 %
Yield-i maksimal  2.33 % 2.15 %
Yield-i minimal  1.87 % 1.87 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  2.11 % 2.06 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  7.22 %
ISIN: AL1974TB1Y21
Nr. ankandit: 1874
Dt. e ankandit: 19.05.2020
Dt. e emetimit: 21.05.2020
Dt. e maturimit: 20.05.2021
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 10,700,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 5,000,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  33  12 
Totali (ALL)  16,591,210,000  10,700,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  2.22 % 2.08 %
Yield-i maksimal  2.47 % 2.27 %
Yield-i minimal  1.92 % 1.92 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  2.27 % 2.16 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  43.46 %
ISIN: AL1873TB3M20
Nr. ankandit: 1873
Dt. e ankandit: 12.05.2020
Dt. e emetimit: 14.05.2020
Dt. e maturimit: 13.08.2020
Nr. muajve: 3 (Muaj)
Shuma e shpallur: 3,000,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 0 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  25  22 
Totali (ALL)  4,222,240,000  2,999,990,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.61 % 1.54 %
Yield-i maksimal  1.80 % 1.75 %
Yield-i minimal  1.20 % 1.20 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.59 % 1.57 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  26.79 %