BANKA E SHQIPËRISË

DEKLARATË PËR SHTYP
Mbi ndërhyrjet në tregun e parasë dhe në tregun valutor gjatë tremujorit të tretë të vitit 2017

Data e publikimit: 15.01.2018

 

1.1. Operacione të tregut të hapur

Në tremujorin e tretë të vitit 2017, ndërhyrjet e BSh-së në tregun e parasë konsistuan në operacionet e tregut të hapur për injektim likuiditeti. Në funksion të administrimit të portofolit të saj të bonove të thesarit, janë kryer në vijim edhe veprime në treg sekondar të letrave me vlerë.