BANKA E SHQIPËRISË

Banka Qendrore e Gjermanisë dhe Komisioni Evropian nisën programin vijues të financuar nga BE për të mbështetur më tej bankat qendrore dhe agjencitë e mbikëqyrjes bankare në vendet kandidate të BE-së dhe kandidatët potencialë të Ballkani

Data e publikimit: 21.09.2022

 

Banka Qendrore e Gjermanisë, së bashku me 19 banka qendrore kombëtare të Sistemit Evropian të Bankave Qendrore (ESCB) dhe Bankës Qendrore Evropiane (BQE), kanë nisur sot një program të financuar nga BE-ja nga i cili do të përfitojë Banka e Shqipërisë, Banka Qendrore e Bosnje dhe Hercegovinës, Agjencia Bankare e Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës, Agjencia Bankare e Republikës së Serbisë, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, Banka Qendrore e Malit të Zi, Banka Kombëtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Banka Kombëtare e Serbisë. Ky program synon forcimin e mëtejshëm të kapaciteteve të institucioneve përfituese, kryesisht përmes përmirësimit të mëtejshëm të instrumenteve të tyre analitike dhe politike, nëpërmjet përvetësimit të standardeve më të mira ndërkombëtare dhe evropiane në praktikat kombëtare.  Programi mbështetet nga Bashkimi Evropian (BE) nëpërmjet Instrumentit të tij për Asistencën e Para-Anëtarësimit (IPA III).

Në aktivitetin inaugurimit të mbajtur sot në Banca d'Italia (Banka e Italisë), Zëvendës Guvernatori i Lartë Luigi Federico Signorini rikonfirmoi rëndësinë e bashkëpunimit teknik ndërkombëtar si një instrument për dialog institucional, duke kontribuar në ndërtimin e prosperitetit dhe paqes.  Rëndësia strategjike e këtij projekti në kuadrin më të gjerë të anëtarësimit në BE, theksohet nga qëllimi dhe shtirja e programit dhe është veçanërisht e rëndësishme në rrethanat aktuale të sfidave të shpërndara gjeopolitike, ekonomike dhe financiare.

 Z. Florian Hauser nga Drejtoria e Përgjithshme e Komisionit Evropian për Fqinjësinë dhe Negociatat e Zgjerimit nënvizoi se “programi jep një kontribut të rëndësishëm në përmirësimin e qeverisjes ekonomike dhe përmirësimin e kuadrit institucional në Ballkanin Perëndimor. Ai mbështet përgatitjen e bankave qendrore të Ballkanit Perëndimor për integrimin e tyre në Sistemin Evropian të Bankave Qendrore.” Znj. Alexandra Hachmeister, Drejtoreshë e Përgjithshme në Bankën Qendrore të Gjermanisë, theksoi rëndësinë e arritjes së rezultateve të qëndrueshme dhe rëndësinë e ndërtimit të marrëdhënieve.

 Gjatë 36 muajve të ardhshëm, Banka qendrore e Gjermanisë, së bashku me bankat qendrore partnere dhe me kontributet e BQE-së, do të organizojë një program intensiv trajnimi rajonal mbi çështjet kryesore të bankingut qendror dhe mbikëqyrjes. Trajnimi do të fokusohet veçanërisht në fushat e luftimit të pastrimit të parave, mbikëqyrjes bankare, stabilitetit financiar, mbrojtjes së konsumatorëve financiar dhe përfshirjes financiare, ndërhyrjes bankare, komunikimit, tregjeve financiare, teknologjisë së informacionit, kërkimit të politikës monetare, sistemeve të pagesave, statistikave, integrimit në BE, politikave të qeverisjes, kontabilitetit dhe auditimit të brendshëm. Gjithashtu, do të zhvillohen tri workshop-e në nivel vendimmarrësish mbi sistemet e pagesave, menaxhimin e parasë dhe qeverisjen e bankave. Për më tepër, programi do të mbështesë zbatimin e masave specifike dypalëshe, sikundër dhe event-trajnimet rajonale.

 Programi po zbatohet nga Banka Qendrore e Gjermanisë si koordinator në partneritet me Bankën Qendrore të Belgjikës, Bankën Kombëtare të Bullgarisë, Bankën Kombëtare të Çekisë, Bankën e Greqisë, Bankën e Spanjës, Bankën e Francës, Bankën Kombëtare të Kroacisë, Bankën Qendrore të Irlandës, Bankën e Italisë, Bankën e Lituanisë, Bankën Qendrore të Luksemburgut, Bankën Kombëtare të Hungarisë, Bankën e Holandës, Bankën Kombëtare të Austrisë, Bankën Kombëtare të Polonisë, Bankën e Portugalisë, Bankën Kombëtare të Rumanisë, Bankën e Sllovakisë dhe Bankën Kombëtare të Sllovenisë. Banka Qendrore Evropiane do të kontribuojë në zbatimin e projektit.