Kalendari i mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës

Më poshtë do të gjeni kalendarë të ndryshëm, të cilët ju vijnë në ndihmë për të ndjekur përditësimin e informacionit që publikon Banka e Shqipërisë.

17 janar 2020
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Miratimi i programit të Këshillit Mbikëqyrës
 • Informacion mbi veprimtarinë e Këshillit Mbikëqyrës gjatë vitit 2019.
05 shkurt 2020
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Deklarata e Politikës Monetare të Bankës së Shqipërisë për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2019
04 mars 2020
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti Vjetor i Bankës së Shqipërisë
 • Miratimi i shpërndarjes së fitimit neto të Bankës së Shqipërisë për vitin 2019
 • Informacion për realizimin e buxhetit për vitin 2019
25 mars 2020
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti i ndërmjetëm i politikës monetare
 • Miratimi i pasqyrave financiare të Bankës së Shqipërisë për vitin 2019
 • Përcjellja e opinionit të audituesit te Jashtëm
 • Informacion mbi zhvillimet në sistemet dhe instrumentet e pagesave
01 prill 2020
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti i Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin II të vitit 2019
 • Analiza e sistemit bankar 
06 maj 2020
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti tremujor i politikës monetare
03 qershor 2020
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Analiza e qëndrueshmërisë së sektorit bankar
 • Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes
01 korrik 2020
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti i ndërmjetëm i politikës monetare
05 gusht 2020
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Deklarata e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë për gjashtëmujorin e parë 2020
02 shtator 2020
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti i Stabilitetit Financiar për gysmën e parë të vitit 2020
 • Analiza e sistemit bankar
07 tetor 2020
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti i ndërmjetëm i politikës monetare
04 nëntor 2020
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti tremujor i politikës monetare
18 nëntor 2020
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Projektbuxheti për vitin 2021 dhe orientues afatmesëm 2022-2023
02 dhjetor 2020
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Analiza e qëndrueshmërisë së sektorit bankar 
 • Analiza e sistemit bankar
16 dhjetor 2020
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti i ndërmjetëm i politikës monetare

*Përditësuar 21 janar 2020