Vendime të Këshillit Mbikëqyrës mbi normën bazë të interesit

Në mbledhjen e tij dedikuar vendimmarrjes së politikës monetare, Këshilli Mbikëqyrës pasi merr në shqyrtim zhvillimet më të fundit ekonomike e monetare në vend si dhe diskuton mbi ecurinë e pritur të tyre në të ardhmen, vendos mbi ndryshimin apo jo të normës bazë të interesit.

Mbledhja do të shtyhet deri në një njoftim të dytë.

* Përditësuar 6 nëntor 2018.