Vendime të Këshillit Mbikëqyrës mbi normën bazë të interesit

Në mbledhjen e tij dedikuar vendimmarrjes së politikës monetare, Këshilli Mbikëqyrës pasi merr në shqyrtim zhvillimet më të fundit ekonomike e monetare në vend si dhe diskuton mbi ecurinë e pritur të tyre në të ardhmen, vendos mbi ndryshimin apo jo të normës bazë të interesit.

  • Mbledhja e ardhshme e Këshillit Mbikëqyrës do të zhvillohet më datë 3 prill 2024