Njoftime të mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës

Këshilli Mbikëqyrës është organi më i lartë vendimmarrës dhe mbikëqyrës i politikave, i administrimit dhe i operacioneve të Bankës së Shqipërisë. Ai mblidhet rregullisht për të vendosur mbi normën bazë të interesit si dhe për të shqyrtuar e miratuar çështje të tjera që lidhen me veprimtarinë e Bankës.

Banka e Shqipërisë publikon vendimmarrjen e Këshillit Mbikëqyrës nëpërmjet disa kanaleve: