NJOFTIM

Kërkohet të blihet koleksioni numizmatik i munguar në fondin e Muzeut të  Bankës së Shqipërisë.
Banka e Shqipërisë, bazuar në rregulloren “Për procedurat e blerjes së vlerave numizmatike në Bankën e Shqipërisë” të miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 20, datë 26.2.2014, kërkon të blejë koleksionin numizmatik të munguar në fondin e saj, me qëllim plotësimin e informacionit historik të Muzeut të Bankës së Shqipërisë.


Materialet shtesë që lidhen me procedurën dhe listën e koleksionit mund ti gjeneroni më poshtë:

Këto materiale shtesë mund të tërhiqen edhe pranë selisë qendrore të Bankës së Shqipërisë në adresën: 

Banka e Shqipërisë 
Zyra e Muzeut
Sheshi “Skënderbej”, Nr.1, Tiranë
Tel: + 355 4 22419301/02/03; 22419409/10/11 (2216)
Ose në adresën: numizmatika@bankofalbania.org