Video Edukative

Mësoni më shumë mbi disa nga konceptet kryesore ekonomike përmes videove edukative.

Mbroni veten nga mashtrimi në pagesat online

Video është një udhërrëfyes i shkurtër dhe i thjeshtë me këshilla kyçe dhe hapa praktikë për të mbrojtur informacionet financiare nga mashtrimet dhe rreziqet e tjera online.

Mbroni veten nga mashtrimet në pagesat online!

Mësojmë të lundrojmë të sigurt në internet

Kjo video edukative përmban këshilla të lehta dhe të qarta për fëmijët mbi njohjen dhe shmangien e rreziqeve me të cilat mund të përballen gjatë lundrimit në internet dhe rëndësinë e mbajtjes së informacionit personal të sigurt, shmangien e mesazheve dhe faqeve të dyshimta.

KONKURRENCA

Filmi prezanton konceptet e konkurrencës së pastër, monopolit dhe oligopolit, si dhe katër kushtet që duhet të përmbushen për të arritur një konkurrencë të pastër. Strukturat e ndryshme të tregut kanë pasoja të ndryshme për konsumatorët (veçanërisht përsa i përket çmimit, cilësisë dhe inovacionit).

Video e realizuar nga Banque de France dhe Universcience.

KRIZA

Filmi tregon shkurtimisht se si përhapet në mbarë ekonominë një krizë financiare, e cila, në parim, ka të bëjë vetëm me bankat dhe sektorin financiar. Gjithashtu, ai shpjegon rolin që luajnë rregullatorët në parandalimin apo zgjidhjen e një krize.

Video e realizuar nga Banque de France dhe Universcience.

TREGU I PUNËS

Filmi bën fjalë për tregun e punës, duke shtjelluar koncepte si, fuqia punëtore, niveli i papunësisë dhe i punësimit, pagat, sigurimet shoqërore, konkurrencën dhe varfërinë.

Video e realizuar nga Banque de France dhe Universcience.

FLUKSI QARKULLUES

Filmi shpjegon se si kryhen transaksionet ekonomike si: shpenzimet, prodhimi dhe të ardhurat, të cilat përbëjnë edhe tre fazat e funksionimit të fluksit qarkullues.

Video e realizuar nga Banque de France dhe Universcience.

RRITJA EKONOMIKE

Filmi shpjegon koncepte si, vlera e shtuar (e bizneseve dhe qeverisë), PBB-ja, si dhe rritja reale dhe nominale. Gjithashtu, ai trajton shpërblimin e palëve të interesuara në këtë vlerë të shtuar (pagat, interesat, dividentët, taksat) dhe shpenzimet nga të ardhurat e këtyre aktorëve (konsumi, investimet private dhe publike).

Video e realizuar nga Banque de France dhe Universcience.