Video Edukative

Mësoni më shumë mbi disa nga konceptet kryesore ekonomike përmes videove edukative.

Rritja ekonomike

Rritja ekonomike

Filmi shpjegon koncepte si, vlera e shtuar (e bizneseve dhe qeverisë), PBB-ja, si dhe rritja reale dhe nominale. Gjithashtu, ai trajton shpërblimin e palëve të interesuara në këtë vlerë të shtuar (pagat, interesat, dividentët, taksat) dhe shpenzimet nga të ardhurat e këtyre aktorëve (konsumi, investimet private dhe publike).

Fluksi qarkullues

Fluksi qarkullues
Filmi shpjegon se si kryhen transaksionet ekonomike si: shpenzimet, prodhimi dhe të ardhurat, të cilat përbëjnë edhe tre fazat e funksionimit të fluksit qarkullues.

Tregu i punës

Tregu i punës
Filmi bën fjalë për tregun e punës, duke shtjelluar koncepte si, fuqia punëtore, niveli i papunësisë dhe i punësimit, pagat, sigurimet shoqërore, konkurrencën dhe varfërinë.

Kriza

Kriza
Filmi tregon shkurtimisht se si përhapet në mbarë ekonominë një krizë financiare, e cila, në parim, ka të bëjë vetëm me bankat dhe sektorin financiar. Gjithashtu, ai shpjegon rolin që luajnë rregullatorët në parandalimin apo zgjidhjen e një krize.

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu