Rregullore për qarkullimin e parasë

Në përmbushje të detyrimeve ligjore të Bankës së Shqipërisë, Këshilli Mbikëqyrës ka miratuar disa akte të cilat kanë si objektiv përcaktimin e rregullave dhe procedurave për kontrollin e autenticitetit, vlerësimin e përshtatshmërisë për qarkullim, dhe riciklimin e kartëmonedhave shqiptare.