Rregullore 15/2013 "Për kontrollin për autenticitet dhe kriteret e riciklimit të kartëmonedhave shqiptare"

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 15
Data: 13.02.2013
Hyn në fuqi: 01.04.2013
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 15.03.2013
Kategoria: Të tjera
Departamenti: Emisioni
Rregullorja ka për qëllim përcaktimin e kritereve për kontrollin e autenticitetit dhe vlerësimin e përshtatshmërisë për riciklim të kartëmonedhave shqiptare.
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu