Buletini zyrtar

Buletini zyrtar
Buletini Zyrtar është botim që përgatitet si rregull një herë në muaj dhe përmban vendimet e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, me përjashtim të atyre me karakter sekret ose konfidencial, si dhe çdo akt tjetër të përgjithshëm të institucionit, që gjykohet i përshtatshëm për t’u botuar nga Këshilli Mbikëqyrës. Në Buletinin Zyrtar publikohen edhe urdhrat ose aktet e administratorëve, të zbatueshme nga subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë.Botohet vetëm në gjuhën shqipe.