Kushtet e përgjithshme të punës të Bankës së Shqipërisë

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 103
Data: 29.12.2001
Hyn në fuqi: 00.00.0000
Botuar në: Buletin Zyrtar
në datën: 00.00.0000
Kategoria: Të tjera
Departamenti: Burimet Njerëzore dhe Juridike
Objekti i Kushteve të Përgjithshme të Punës të Bankës së Shqipërisë është rregullimi i marrëdhënieve kontraktore ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe klientëve të saj. Nëpërmjet tyre synohet të unifikohen dhe racionalizohen marrëdhëniet që lindin midis Bankës së Shqipërisë dhe klientëve të saj, sipas vullnetit të lirë të tyre dhe brenda kufijve të përcaktuar nga ligji.
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu