Legjislacioni

Legjislacioni përfshin tërësinë e akteve ligjore dhe nënligjore që rregullojnë veprimtarinë dhe funksionimin e Bankës së Shqipërisë dhe të subjekteve që licencohen dhe rregullohen prej saj.

Ligjet

Këtu do të gjeni listën e ligjeve bazë të miratuara nga Kuvendi i Shqipërisë dhe ndryshimet përkatëse, të cilat rregullojnë veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë dhe institucioneve financiare të licencuara prej saj.


Statuti

Statuti përcakton procedurat institucionale, administrative dhe operacionale të Bankës së Shqipërisë, në përputhje me ligjin organik të saj.


Aktet nënligjore

Në zbatim të ligjit “Për Bankën e Shqipërisë” dhe ligjit "Për bankat në Republikën e Shqipërisë", Banka e Shqipërisë nxjerr vendime, rregullore, urdhra dhe udhëzime.