Guvernatori i Bankës së Shqipërisë

Në mbështetje të nenit 53 të ligjit nr.8269, datë 23.12.1997, "Për Bankën e Shqipërisë", Guvernatori vepron si Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv i Bankës së Shqipërisë, i ngarkuar për mbarëvajtjen e veprimtarisë së përditshme të saj dhe si Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.

Ai përgjigjet përpara Këshillit Mbikëqyrës për zbatimin e vendimeve të miratuara, duke përfshirë zbatimin e politikës monetare, të kreditit dhe të këmbimeve valutore, si dhe për drejtimin, kontrollin dhe mbikëqyrjen mbi administrimin dhe operacionet e Bankës së Shqipërisë. Në veçanti, i njihen kompetencat për të kryer veprimet e kërkuara ose të gjykuara si të pranueshme prej tij për administrimin ose për operacionet e Bankës së Shqipërisë.

Guvernatori zgjidhet nga Kuvendi me propozim të Presidentit të Republikës për 7 vjet, me të drejtë rizgjedhjeje.

Z. Gent Sejko u emërua Guvernator i Bankës së Shqipërisë në datë 5 shkurt 2015 nga Kuvendi i Shqipërisë, bazuar në dekretin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë.

GUVERNATORË TË MËPARSHËM TË BANKËS SË SHQIPËRISË:

Ardian Fullani (Tetor 2004 - Shtator 2014)

Prof. Dr. Shkëlqim Cani (Gusht 1997 - Tetor 2004)

Qamil Tusha (Prill 1997 - Gusht 1997)

Kristaq Luniku (Dhjetor 1994 - Prill 1997)

Dylber Vrioni (Shtator 1993 - Dhjetor 1994)

Ilir Hoti (Maj 1992 - Shtator 1993)