Ligj nr. 179/2014 ''Për një ndryshim në ligjin nr.8269, datë 23.12.1997 ''Për Bankën e Shqipërisë'', të ndryshuar''

Tipi: Amendament
Miratoi: Kuvendi i Shqipërisë
Numer: 179
Data: 18.12.2014
Hyn në fuqi: 14.01.2015
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 29.01.2015
Kategoria: Të tjera
Departamenti: Pa Përcaktuar
Ky është një ligj me të cilin i bëhet një ndryshim ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë. Në bazë të këtij ndryshimi, në nenin 44, pika 3 shfuqizohen fjalët “shtetas i Republikës së Shqipërisë”.