Marrëveshje 5/1999 ''Për unifikimin e afateve të përpunimit të urdhërpagesave dhe të çeqeve në sistemin bankar''

Tipi: Marrëveshje
Miratoi: Komiteti i Pagesave
Numer: 5
Data: 16.12.1999
Hyn në fuqi: 10.01.2000
Botuar në: Pa përcaktuar
në datën: 00.00.0000
Kategoria: Sistemet e Pagesave
Departamenti: Departamenti i Sistemeve të Pagesave, Kontabilitetit dhe Financës
Marrëveshja siguron standardizimin dhe njësimin e afateve , të procedurave të përpunimit të instrumenteve të pagesës në sistemin bankar.