Rregullore 35/2020 ''Për funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të vogël (AECH)''

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 35
Data: 03.06.2020
Hyn në fuqi: 26.06.2020
Botuar në: Buletin Zyrtar
në datën: 10.06.2020
Kategoria: Sistem Pagesash
Departamenti: Departamenti i Sistemeve të pagesave
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe i procedurave të organizimit dhe funksionimit të sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të vogël (AECH).