Rregullore 36/2020 ''Për funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të madhe - AIPS''.

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 36
Data: 03.06.2020
Hyn në fuqi: 26.06.2020
Botuar në: Buletin Zyrtar
në datën: 10.06.2020
Kategoria: Sistem Pagesash
Departamenti: Departamenti i Sistemeve të pagesave
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe i procedurave për organizimin dhe funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të madhe (AIPS)