Rregullore 44/2009 ''Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit'', version i integruar

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 44 (e ndryshuar)
Data: 10.06.2009
Hyn në fuqi: 08.01.2020
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 24.12.2019
Kategoria: Mbikëqyrje
Departamenti: Mbikëqyrje Bankare
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave dhe dokumentacionit për identifikimin e klientit, i rregullave për regjistrimin, ruajtjen e të dhënave dhe raportimin e tyre tek autoriteti përgjegjës nga subjektet e kësaj rregulloreje. Ajo ka për qëllim parandalimin e përdorimit të subjekteve për pastrimin e parave dhe/ose financimin e terrorizimit.