Rregullore Nr.81 ''Për procedurat e prokurimit në Bankën e Shqipërisë''

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 81 ( e ndryshuar)
Data: 04.12.2006
Hyn në fuqi: 19.12.2006
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 05.12.2006
Kategoria: Të tjera
Departamenti: Shërbime Logjistike
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për prokurimin e mallrave, pasurive të paluajtshme, ndërtimeve dhe shërbimeve në Bankën e Shqipërisë.