Statuti i Bankës së Shqipërisë

Tipi: Tjetër
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 90
Data: 02.12.2015
Hyn në fuqi: 02.12.2015
Botuar në: Buletin Zyrtar
në datën: 24.12.2015
Kategoria: Të tjera
Departamenti: Pa Përcaktuar
Dispozitat e statutit zbërthejnë dhe detajojnë kërkesa të ligjit për “Bankën e Shqipërisë”.Objekti i tij është përcaktimi i parimeve bazë të procedurave institucionale, administrative dhe operative të Bankës së Shqipërisë, personaliteti juridik, objektivat, pushteti dhe kompetencat e së cilës rregullohen nga ligji nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”