Struktura Organizative

Këshilli Mbikëqyrës
 
 
 
Z. Gent Sejko, Kryetar
Zj. Luljeta Minxhozi, Zëvendëskryetare
 
Zj. Natasha Ahmetaj, Anëtare
 
Z. Tonin Kola, Anëtar
Zj. Suela Popa,  Anëtare
Zj. Edlira Luçi, Anëtare
Z. Ridvan Bode, Anëtar
 
 
 

Guvernator
Z. Gent Sejko

Zëvendësguvernator i Parë
Zj. Luljeta Minxhozi

Zëvendësguvernator i Dytë
Zj. Natasha Ahmetaj

Inspektor i Përgjithshëm
Zj. Merita Bejtja

498 show image


Departamente dhe Njësi të tjera

Kabineti i Guvernatorit
Sekretari i Këshillit Mbikëqyrës
Mbikëqyrja Bankare
Burimet Njerëzore
Juridik
Kontrolli
Operacionet Monetare
Politikat Monetare
Stabiliteti Financiar
Statistika Financiare
Kërkimet
Emisioni
Sistemet e Pagesave dhe Kontabiliteti e Financa
Teknologjia e Informacionit
Administrimi
Sigurimi dhe Mbrojtja
Ndërhyrja e jashtëzakonshme
Z. Donald Duraj, Shef i Kabinetit
Z. Elvis Çibuku
Z. Deniz Deralla, Drejtor
Z. Andi Bala, Drejtor
Z. Altin Naqe, Drejtor
Zj. Merita Bejtja, Inspektor i Përgjithshëm
Z. Marian Gjermeni, Drejtor
Z. Erald Themeli, Drejtor
Z. Klodion Shehu, Drejtor
Zj. Argita Frashëri, Drejtore 
Z. Altin Tanku, Drejtor
Z. Virjon Lalollari, Drejtor 
Zj. Ledia Bregu, Drejtore
Z. Indrit Xhemali, Drejtor
Zj. Jonida Mero, Drejtore
Z. Ilir Mollaymeri, Drejtor 
Zj. Vasilika Kota, Drejtore 

Degët e Bankës së Shqipërisë

Shkodër
Elbasan
Gjirokastër
Korçë
Lushnjë
Zj. Ermira Istrefi, Drejtore
Z. Thoma Rula, Drejtor
Z. Kostaq Frango, Drejtor
Zj. Majlinda Peleshi, Drejtore
Zj. Shpresa Meço, Drejtore