Revista Bankingu Qendror

Revista Bankingu Qendror
Botimi përmbledh të gjithë veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë nëpër të cilën ka kaluar vendimmarrja e politikave ekonomike dhe financiare, gjatë një gjashtëmujori. Ajo pasqyron gjithashtu momentet më të rëndësishme të lidhura me aktivitetin mbikëqyrës, atë operacional, rolin edukues, kontributin social e kulturor, si dhe veprimtarinë e Bankës kushtuar promovimit të vlerave kombëtare.