Vëllimi i të dhënave të SEEMHN

Shkarkim i Vëllimit të Dhënave të SEEMHN dhe Tabelat e të Dhënave Vjetore dhe Mujore
 

 

Titulli

Autori

Shkarko PDF 

Data table

Parathënie PDF
I. Hyrje Matthias Morys PDF
II. Austro-Hungaria: 1863 - 1914 Clemens Jobst dhe Thomas Scheiber PDF XLSX
III. Greqia: 1833 - 1949 Sophia Lazaretou PDF XLSX
IV. Perandoria Osmane: 1830 - 1914 Ali Coşkun Tunçer dhe Şevket Pamuk PDF XLSX
V. Bullgaria: 1879 - 194 Kalina Dimitrova dhe Martin Ivanov PDF XLSX
VI. Rumania: 1880 - 1947 George Virgil Stoenescu, Coordinator, dhe Adriana Aloman,
Elisabeta Blejan, Brinduşa Graţiela Costache
PDF XLSX
VII. Serbia/Jugosllavia: 1884 - 1940 Branko Hinić, Ljiljana Đurđević dhe Milan Šojić PDF XLSX
VIII. Shqipëria: 1920 - 1944 Arta Pisha, Besa Vorpsi dhe Neraida Hoxhaj PDF XLSX
XI. Turqia: 1923 - 1947 Yüksel Görmez dhe Serkan Yiğit PDF XLSX
Shënime për Kontribuesit PDF

Vëllimi i të dhënave SEEMHN është hartuar nga bankat qendrore të Shqipërisë, Bullgarisë, Greqisë, Rumanisë, Serbisë, Turqisë dhe Austrisë.

 

 - Përmbledhje e Serive Kohore të disponueshme 

Për secilin vend jepet një seri e plotë të dhënash, që mbulon gjashtë grupe të gjerë treguesish: (1) variablat monetare, (2) normat e interesit, (3) kurset e këmbimit valutor, (4) financimet e qeverisë, (5) çmimet, prodhimi dhe puna, dhe (6) llogaritë kombëtare dhe popullsia.

 - Tetë kapituj të strukturuar në mënyrë të ngjashme për vendet përkatëse

Çdo kapitull përbëhet nga katër pjesë: (1) ngjarjet monetare më të mëdha, përfshirë një përshkrim të shkurtër të kuadrit institucional të vendit përkatës për zbatimin e politikës monetare; (2) përshkrim i detajuar dhe përcaktimi i variablave të publikuara (3) diskutim i detajuar i burimeve parësore dhe dytësore të të dhënave të përdorura  në procesin e mbledhjes së tyre; dhe (4) seritë e të dhënave historike për çdo vend. 

 - Tabela e lëndës 

Në fillim të çdo kapitulli, për vendet përkatëse, tabela e lëndës jep informacion për listën e variablave të paraqitura, horizontin kohor, frekuencën raportuese, njësinë e zbatuar të llogarisë dhe kodet e variablave. Lexuesi mund ta përdorë tabelën e lëndës si hartë për kërkim të sigurt të të dhënave. Për më shumë, tabela e lëndës përsëritet në çdo file të të dhënave të çdo vendi dhe e bën më të lehtë lundriminnë seritë e kohore vjetore dhe mujore.

 - Citime të rekomanduara

Statistika Ekonomike dhe Monetare të Vendeve të Evropës Juglindore nga Shekulli i Nëntëmbëdhjetë deri në Luftën e Dytë Botërore, publikuar nga: Banka e Greqisë, Banka Kombëtare e Bullgarisë, Banka Kombëtare e Rumanisë, Banka Kombëtare e Austrisë, 2014, Athinë, Sofje, Bukuresht, Vjenë.

 

© Banka e Greqisë, Banka Kombëtare e Bullgarisë, Banka Kombëtare e Rumanisë, Banka Kombëtare e Austrisë, 2014. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Riprodhimi për qëllime edukimi, shkencore apo jopërfitimi lejohet vetëm nëse citohet burimi.