Botime të veçanta

08.03.2019
Strategjia afatmesme e zhvillimit të Bankës së Shqipërisë 2019-2021
File Size: 494.11 KB
Strategjia afatmesme e zhvillimit të Bankës së Shqipërisë për periudhën 2019-2021, përcakton objektivat institucionale gjatë këtij trevjeçari dhe identifikon masat e burimet e nevojshme për përmbushjen e tyre. Ky publikim organizohet sipas një strukture që transmeton qartë dinamikën e veprimtarisë së brendshme dhe rezultatet e jashtme dhe bën të mundur matjen sasiore, dhe cilësore të masave në përmbushjen e objektivave të parashikuara në strategji.

21.02.2019
Daljet në publik të Guvernatorit për vitin 2017
File Size: 25.07 MB
Në këtë libër gjeni një përmbledhje të fjalëve dhe intervistave të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, të mbajtura gjatë vitit 2017. Nëpërmjet tyre, publiku është njohur me vlerësimet dhe analizat e detajuara të Bankës së Shqipërisë, si dhe opinionin e Guvernatorit për zhvillimet ekonomiko-financiare në vend. Ato kanë dhënë gjithashtu dhe një pasqyrë të plotë mbi rolin dhe politikat e Bankës së Shqipërisë, kontributin e saj në ruajtjen e stabilitetit financiar të vendit, si dhe sfidat që e shoqërojnë në çështje të ndryshme.

20.02.2019
Daljet në publik të Guvernatorit për vitin 2016
File Size: 25.21 MB
Në këtë libër gjeni një përmbledhje të fjalëve dhe intervistave të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, të mbajtura gjatë vitit 2016. Nëpërmjet tyre, publiku është njohur me vlerësimet dhe analizat e detajuara të Bankës së Shqipërisë, si dhe opinionin e Guvernatorit për zhvillimet ekonomiko-financiare në vend. Ato kanë dhënë gjithashtu dhe një pasqyrë të plotë mbi rolin dhe politikat e Bankës së Shqipërisë, kontributin e saj në ruajtjen e stabilitetit financiar të vendit, si dhe sfidat që e shoqërojnë në çështje të ndryshme.

16.08.2018
Studime mbi sistemin bankar dhe zhvillimin ekonomik (Ideuar dhe përmbledhur nga: Gent Sejko)
File Size: 5.51 MB
Ky vëllim i edituar sjell për lexuesit një grup materialesh studimore të kryera nga stafi i Bankës së Shqipërisë me fokus aktivitetin bankar në ndërmjetësimin financiar dhe rolin e tij në ekonominë shqiptare. Kjo përmbledhje vjen në duart e publikut për të sjellë fakte dhe rezultate mbi çështje që lidhen me sistemin bankar dhe ndërlidhjen e tij me ekonominë në tërësi. Materialet përfaqësojnë rezultate të punës rigoroze dhe kërkimit shkencor të Bankës së Shqipërisë në këto drejtime përgjatë 10 viteve të fundit.

14.06.2018
Remitancat: Një mbështetje për zhvillim
File Size: 7.58 MB

Në Ditën Ndërkombëtare të Remitancave, ju vjen në duar botimi me titull “Remitancat: Një mbështetje për zhvillim”. Ndonëse ndër vite, Banka e Shqipërisë ka kryer dhe publikuar studime të ndryshme për remitancat, sot ju sjellim për herë të parë një botim të gjithin dedikuar remitancave, për të theksuar se remitancat dhe rëndësia e tyre për ekonominë shqiptare qëndrojnë gjithnjë në fokusin e bankës qendrore.


29.05.2018
Daljet në publik të Guvernatorit për vitin 2015
File Size: 4.15 MB

Në këtë libër gjeni një përmbledhje të fjalëve dhe intervistave të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, të mbajtura gjatë vitit 2015. Nëpërmjet tyre, publiku është njohur me vlerësimet dhe analizat e detajuara të Bankës së Shqipërisë, si dhe opinionin e Guvernatorit për zhvillimet ekonomiko-financiare në vend. Ato kanë dhënë gjithashtu dhe një pasqyrë të plotë mbi rolin dhe politikat e Bankës së Shqipërisë, kontributin e saj në ruajtjen e stabilitetit financiar të vendit, si dhe sfidat që e shoqërojnë në çështje të ndryshme.


18.11.2015
Strategjia afatmesme e zhvillimit të Bankës së Shqipërisë 2016-2018
File Size: 207.96 KB
Strategjia afatmesme e zhvillimit të Bankës së Shqipërisë për periudhën 2016-2018, përcakton objektivat institucionale gjatë këtij trevjeçari dhe identifikon masat e burimet e nevojshme për përmbushjen e tyre. Ky publikim organizohet sipas një strukture që transmeton qartë dinamikën e veprimtarisë së brendshme dhe rezultatet e jashtme dhe bën të mundur matjen sasiore, dhe cilësore të masave në përmbushjen e objektivave të parashikuara në strategji. Objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë është arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve, që është kontributi më i mirë që mund të japë politika monetare për rritjen e qëndrueshme dhe afatgjatë ekonomike të vendit; (ii) të nxjerrjes e të qarkullimit të monedhës shqiptare, duke siguruar ruajtjen e besimit publik te paraja, përmes garantimit të cilësisë së kartëmonedhave dhe monedhave dhe plotësimit të sigurt dhe eficient të nevojave të ekonomisë për para; (iii) të mbajtjes e të administrimit të rezervave valutore të Republikës së Shqipërisë, si një garanci për përballimin e goditjeve të rënda në sektorin real të ekonomisë dhe në mbështetje të qëndrueshmërisë financiare të vendit.

13.03.2013
Strategjia afatmesme e zhvillimit të Bankës së Shqipërisë për periudhën 2013-2015
File Size: 2.95 MB
Strategjia afatmesme e zhvillimit të Bankës së Shqipërisë për periudhën 2013-2015, përcakton objektivat institucionale gjatë këtij trevjeçari dhe identifikon masat e burimet e nevojshme për përmbushjen e tyre. Ky publikim organizohet sipas një strukture që transmeton qartë dinamikën e veprimtarisë së brendshme dhe rezultatet e jashtme dhe bën të mundur matjen sasiore, dhe cilësore të masave në përmbushjen e objektivave të parashikuara në strategji. Objektivi kryesor, edhe për këtë periudhë, është orientimi i Bankës së Shqipërisë drejt Sistemit Evropian të Bankave Qendrore. Puna për të përmbushur këtë sfidë madhore do të përfshijë funksionet kryesore të bankës qendrore: politikën monetare, sistemin bankar, infrastrukturën e pagesave, kartëmonedhat si dhe administrimin e institucionit.

21.07.2009
Strategjia afatmesme e zhvillimit të Bankës së Shqipërisë për periudhën 2009-2011
File Size: 1.83 MB
Plani i ri afatmesëm “E ardhmja: shtigjet dhe sfidat që na presin” prezanton ambicien e Bankës së Shqipërisë për periudhën trevjeçare 2009 – 2011. Kjo strategji e re e zhvillimit të institucionit tonë, është në vazhdën e plotësimit të një sërë objektivash që buronin nga dokumenti strategjik i përgatitur për periudhën 2006 – 2008. Nga ana tjetër, ajo skicon një program të ngjeshur për periudhën afatmesme në vijim.

01.01.2009
Strategjia afatmesme e zhvillimit të Bankës së Shqipërisë për periudhën 2006-2008
File Size: 774.91 KB
Gjatë periudhës 2003 – 2005, Banka e Shqipërisë e zhvilloi aktivitetin e saj bazuar në dokumentin “Plani i zhvillimit institucional për periudhën 2003 – 2005”. Duhet theksuar se vënia në praktikë e angazhimeve kryesore të ndërmarra në dokumentin e sipërcituar, në një masë të konsiderueshme është kushtëzuar nga rrethanat e momentit, nga zhvillimet politike në vend, nga zhvillimet ekonomike dhe sociale, përfshirë dhe raportet e vendit tonë me komunitetin ndërkombëtar, me institucionet monitoruese ndërkombëtare.Gjatë kësaj periudhe, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë u rinovua me shtatë anëtarë të rinj, si rezultat i përfundimit të mandatit të anëtarëve të mëparshëm. Që nga muaji tetor 2004, zoti Ardian Fullani është Guvernator i Bankës së Shqipërisë.Periudha që lamë pas, mund të përkufizohet si periudha e konsolidimit institucional të Bankës së Shqipërisë. Duke qenë plotësisht e përgjegjshme për rolin e saj në të shkuarën dhe në të ardhmen, Banka e Shqipërisë tashmë përfiton nga rasti të bëjë publik këtë dokument të natyrës strategjike, i cili pasqyron rrugën që ka programuar të ndjekë gjatë periudhës 2006 – 2008.