Botime të veçanta

16.08.2018
Studime mbi sistemin bankar dhe zhvillimin ekonomik (Ideuar dhe përmbledhur nga: Gent Sejko)
File Size: 5.51 MB
Ky vëllim i edituar sjell për lexuesit një grup materialesh studimore të kryera nga stafi i Bankës së Shqipërisë me fokus aktivitetin bankar në ndërmjetësimin financiar dhe rolin e tij në ekonominë shqiptare. Kjo përmbledhje vjen në duart e publikut për të sjellë fakte dhe rezultate mbi çështje që lidhen me sistemin bankar dhe ndërlidhjen e tij me ekonominë në tërësi. Materialet përfaqësojnë rezultate të punës rigoroze dhe kërkimit shkencor të Bankës së Shqipërisë në këto drejtime përgjatë 10 viteve të fundit.

14.06.2018
Remitancat: Një mbështetje për zhvillim
File Size: 7.58 MB

Në Ditën Ndërkombëtare të Remitancave, ju vjen në duar botimi me titull “Remitancat: Një mbështetje për zhvillim”. Ndonëse ndër vite, Banka e Shqipërisë ka kryer dhe publikuar studime të ndryshme për remitancat, sot ju sjellim për herë të parë një botim të gjithin dedikuar remitancave, për të theksuar se remitancat dhe rëndësia e tyre për ekonominë shqiptare qëndrojnë gjithnjë në fokusin e bankës qendrore.


29.05.2018
Daljet në publik të Guvernatorit për vitin 2015
File Size: 4.15 MB

Në këtë libër gjeni një përmbledhje të fjalëve dhe intervistave të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, të mbajtura gjatë vitit 2015. Nëpërmjet tyre, publiku është njohur me vlerësimet dhe analizat e detajuara të Bankës së Shqipërisë, si dhe opinionin e Guvernatorit për zhvillimet ekonomiko-financiare në vend. Ato kanë dhënë gjithashtu dhe një pasqyrë të plotë mbi rolin dhe politikat e Bankës së Shqipërisë, kontributin e saj në ruajtjen e stabilitetit financiar të vendit, si dhe sfidat që e shoqërojnë në çështje të ndryshme.


31.01.2018
Strategjia afatmesme e zhvillimit të Bankës së Shqipërisë 2018-2020
File Size: 5.50 MB
Si bankë qendrore e shtetit, Banka e Shqipërisë është autoriteti monetar i vendit dhe ka të drejtën ekskluzive: (i) të hartimit, miratimit dhe zbatimit të pavarur të politikës monetare. Objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë është arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve, që është kontributi më i mirë që mund të japë politika monetare për rritjen e qëndrueshme dhe afatgjatë ekonomike të vendit; (ii) të nxjerrjes e të qarkullimit të monedhës shqiptare, duke siguruar ruajtjen e besimit publik te paraja, përmes garantimit të cilësisë së kartëmonedhave e monedhave dhe plotësimit të sigurt dhe eficient të nevojave të ekonomisë për para; (iii) të mbajtjes e të administrimit të rezervave valutore të Republikës së Shqipërisë, si garanci për përballimin e goditjeve të rënda në sektorin real të ekonomisë dhe në mbështetje të qëndrueshmërisë financiare të vendit.

10.05.2007
Metodika e Bilancit të Pagesave
File Size: 368.45 KB
Bilanci i pagesave është një pasqyrë statistikore që përmbledh në mënyrë sistematike, për një periudhë të caktuar kohe, transaksionet ekonomike të një vendi me botën që e rrethon. Këto transaksione, që në shumicën e rasteve ndodhin ndërmjet rezidentëve e jorezidentëve, nënkuptojnë veprime ekonomike, që mund të klasifikohen në tre kategori të mëdha.

19.04.2004
Prania në publik e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë - Vëllimi II
File Size: 1.37 MB
Në këtë vëllim do të gjeni fjalën e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë në dokumentet zyrtare mbi vlerësimet ekonomike e monetare dhe në raportet vjetore të Bankës së Shqipërisë në periudhën dhjetor 2001 - dhjetor 2002.

19.04.2004
Prania në publik e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë - Vëllimi III
File Size: 1.41 MB
Në këtë vëllim do të gjeni fjalën e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë në dokumentet zyrtare mbi vlerësimet ekonomike e monetare dhe në raportet vjetore të Bankës së Shqipërisë, në intervista e konferenca shtypi si dhe leksionet e zhvilluara në fakultetet ekonomike të vendit gjatë periudhës janar - dhjetor 2003.

10.12.2003
Historia e Bankës Qendrore në Shqipëri
File Size: 3.09 MB
Botimi, i pari i historisë së Bankës, do të mbetet përpjekja e fillimit për të përshkruar rrugën në të cilën ka ecur, është rritur e transformuar Banka e Shqipërisë. Banka e Shqipërisë dhe sistemi bankar shqiptar kanë shënuar zhvillime pozitive nga periudha në periudhë dhe ky botim do të shërbejë jo vetëm për renditjen historike të ngjarjeve dhe të përpjekjeve në këtë drejtim, por edhe si mirënjohje nëpërmjet evidentimit ndaj të gjithë atyre që kontribuan në ngritjen dhe në konsolidimin e sistemit bankar në Shqipëri. Në këtë libër, paraqitet historia e institucionit të bankës qendrore si pjesë e sistemit bankar shqiptar dhe e cila vazhdimisht gjatë hapësirës kohore të trajtimit të saj, është orientuar pothuajse paralelisht me historinë e kombit shqiptar.

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu