Revista Ekonomike

Revista Ekonomike

Revista Ekonomike përmban artikuj dhe studime të punonjësve të Bankës së Shqipërisë të lidhura me një gamë të gjerë temash ekonomike, financiare dhe bankare.
Artikujt e studimet e Revistës Ekonomike botohen me emrin e autorit/ëve, punonjës të Bankës së Shqipërisë.