Materiale studimore

Materiale studimore

Materialet studimore përfshijnë studime, analiza kërkimore mbi çështje të ndryshme, të cilat prekin aspekte teorike dhe praktike me rëndësi për zhvillimet ekonomike, për jetën aktuale financiare të vendit dhe pritjeve për zhvillim.

Ato përgatiten nga punonjësit e Bankës së Shqipërisë, pikëpamjet e të cilëve nuk janë domosdoshmërisht ato të Bankës së Shqipërisë.

Materialet studimore

Përdorimi i një përqasjeje alternative për ndërtimin e një modeli empirik për parashikimin e nevojave për likuiditet të sistemit bankar shqiptar
Autor: Gerti Shijaku
Ky punim paraqet një përqasje të thjeshtë empirike alternative të bazuar në të dhënat ditore dhe tregues të ndryshëm binarë për periudhën 2008 – 2020.

Vlerësimi i performancës parashikuese të modeleve afatshkurtra të PBB-së
Autor: Evelina Çeliku, Ermelinda Kristo
Ky studim përpiqet të vlerësojë performancën parashikuese të setit të modeleve afatshkurtra në përdorim për parashikimin e PBB-së në Bankën e Shqipërisë (BSH), për periudhën 2015-2018. Parashikimet afatshkurtra (PASH) janë bërë pjesë integrale e projeksioneve makroekonomike afatmesme në Bankën e Shqipërisë, duke mbështetur vendimmarrjen e politikës monetare.

Ndikimi i kriptomonedhave në stabilitetin financiar dhe ciklin financiar
Autor: Natasha Ahmetaj, Bledar Hoda, Livia Nikolla, Arisa Goxhaj (Saqe)

Për arsye të terminologjisë së përdorur, studimi i plotë është në gjuhën angleze. Në këtë material do gjeni një përmbledhje ekzekutive të tij.


Rishikimet e PBB-së tremujore në Shqipëri: Vlerësime nga një përqasje vintage
Autor: Iris Metani, Evelina Celiku
Qëllimi i këtij studimi është të investigojë rishikimin e PBB-së tremujore, si një tregues që në publikimin e parë jep informacionin më të shpejtë, por jo më perfektin. Databaza është ndërtuar sipas përqasjes “vintage” për rastin e Shqipërisë, për periudhën 2015–2020.

Një përqasje alternative për dekompozimin e inflacionit në Shqipëri, në kontribute të brendshme dhe të jashtme nga matrica input-output
Autor: Enian Cela
Normat e inflacionit në Shqipëri gjatë dekadës së fundit kanë rezultuar përgjithësisht më të ulëta krahasuar me vitet 2000. Vlerësohet se fenomeni lidhet si me dobësitë ciklike që karakterizojnë ekonominë, ashtu edhe me praninë e normave përgjithësisht negative të inflacionit të importuar.

Vrojtimi i pasurisë të familjeve shqiptare (Albanian Household Wealth Survey-AHWS): Rezultatet e raundit të parë
Autor: Elona Dushku, Ola Cami
Ky raport përmbledh rezultatet kryesore nga raundi i parë i Vrojtimit të Pasurisë së Familjeve Shqiptare, realizuar nga Banka e Shqipërisë, në fillim të vitit 2019. Qëllimi i këtij vrojtimi ishte mbledhja e të dhënave individuale mbi familjet shqiptare, fokusuar në pasurinë dhe përbërësit kryesorë të saj. Raporti paraqet rezultatet mbi aktivet (reale dhe financiare) dhe detyrimet e familjeve, treguesit e të ardhurave dhe konsumit për grupe të ndryshme të familjeve. Rezultatet e raundit të parë tregojnë se pasuria e familjeve shqiptare përbëhet kryesisht nga aktivet reale, ku banesa kryesore e familjeve është komponenti më i rëndësishëm i saj. Ndërsa aktivet financiare përbëjnë një pjesë të vogël të totalit të aktiveve të individëve. Për më tepër, të dhënat sugjerojnë një sjellje heterogjene të familjeve shqiptare bazuar në tregues të ndryshëm të bilancit të familjeve.

Dallimi midis goditjeve të kërkesës dhe ofertës në tregun shqiptar të kredisë duke përdorur një metodë vrojtimi: Cila prej tyre ndikon më shumë kredinë bankare për bisneset (dhe individët)?
Autor: Gerti Shijaku
Për arsye të terminologjisë së përdorur, studimi i plotë është në gjuhën angleze. Në këtë material do gjeni një përmbledhje ekzekutive të tij.

Forecasting Albanian Time Series with Linear and Nonlinear Univariate Models (English Only)
Autor: Blerina Vika, Ilir Vika
The main economic indicators in Albania exhibit irregular patterns since the 1990s that may affect economic analyses with linear methods. The purpose of this study is to assess the ability of nonlinear methods in producing forecasts that could improve upon univariate linear models. The latter are represented in our analysis by the classic autoregressive

An Estimation of the Natural Interest Rate in Albania (English only)
Autor: Eglent Kika, Olti Mitre
We estimate the natural rate of interest in Albania using the Bayesian Maximum Likelihood method and the Kalman Filter. The structure of the model used to identify the behaviour of the natural interest rate in time is based on the seminal work of Laubach and Williams (2003) and includes a joint estimation of the output gap and of potential growth.

Teknologjia financiare dhe arkitektura e sistemit financiar: Një përditësim
Autor: Bledar Hoda
Në këtë material synohet njohja me: (i) zhvillimet dhe potencialin e teknologjive të reja FinTek në sektorin financiar, (ii) prirjen e autoriteteve monetare në drejtim të plotësimit të kërkesës për një formë elektronike të parasë kombëtare, dhe (iii) përqasjet rregullatore aktuale të autoriteteve ndërkombëtare standard-përcaktuese.
1 - 10 nga 125
Faqe 1 nga 13