Vrojtimi i bizneseve dhe i konsumatorëve

Banka e Shqipërisë, duke filluar nga viti 2002, zhvillon vrojtimin e besimit të bizneseve (VBB) dhe vrojtimin e besimit të konsumatorëve (VBK). Këto vrojtime vlerësojnë aspekte të ndryshme të aktivitetit ekonomik të bizneseve dhe të konsumatorëve familjarë, duke ndihmuar procesin e analizave periodike të ekonomisë dhe parashikimin afatshkurtër. 

Rezultatet e këtyre vrojtimeve përfaqësojnë gjykime të agjentëve ekonomikë mbi zhvillimet ekonomike në të shkuarën dhe në të ardhmen. 

Duke filluar nga tremujori i dytë i vitit 2016, këto vrojtime zhvillohen në përputhje me Metodologjinë e Vrojtimeve të Harmonizuara të Besimit.

Ky vrojtim zhvillohet katër herë në vit.