Vrojtime të Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë zhvillon disa vrojtime, me frekuencë kohore të ndryshme, drejtuar bizneseve, konsumatorëve dhe bankave. Objektivi kryesor i tyre është t'i vijë në ndihmë procesit të njohjes dhe vlerësimit të aspekteve të ndryshme ekonomike të agjentëve të ndryshëm në ekonomi.

Vrojtimet e Besimit

Njësia që kryen vrojtimin në terren: INSTAT

Vrojtimet e Aktivitetit Kreditues

Njësia që kryen vrojtimin në terren: Banka e Shqipërisë