Çfarë është Raporti mbi Kredimarrësin?

Çfarë është Raporti mbi Kredimarrësin?
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 07.06.2011
Data e shtypjes: 07.06.2011
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura
Raporti mbi kredimarrësin është një dokument i gjeneruar nga sistemi i Regjistrit të Kredive dhe përmban të dhëna/ informacion mbi identitetin e kredimarrësit dhe gjendjen e tij të kreditit në sistemin bankar dhe atë financiar. Raporti mbi kredimarrësin lëshohet pranë Bankës së Shqipërisë pas kryerjes së kërkesës për kredi nga një person fizik apo juridik. Subjekti kredidhënës gjatë shqyrtimit të aplikimit për kredi, kërkon informacion për çdo aplikant në Regjistrin e Kredive dhe lexon raportin e tij të kredimarrësit.