Cfarë është raporti për kredimarrësin?

Authori: Departamenti i Statistikave
Data e prodhimit: 24.12.2007
Data e shtypjes: 24.12.2007
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura
Raporti për kredimarrësin është produkti i gjeneruar nga Regjistri i Kredive, në momentin e realizimit të një kërkese për informacion mbi një individ apo person juridik, i cili ka aplikuar për kredi në sektorin bankar.