Paraja elektronike: E ardhmja e parasë?

Paraja elektronike: E ardhmja e parasë?
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 29.03.2007
Data e shtypjes: 29.03.2007
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura
Modernizimi i sistemit bankar ofron mundësi të shumta për mënjanimin e përdorimit të parasë cash. Një prej këtyre mundësive është përdorimi i parasë elektronike. Për të krijuar një ide më të qartë mbi këtë mundësi, Banka e Shqipërisë i ofron të gjithë përdoruesve të cash-it informacion bazë mbi këtë formë të re të parasë, avantazhet, disavantazhet e saj dhe mënyrat e ndryshme të përdorimit