Rrugetimi i parasë

Rrugetimi i parasë
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 18.04.2011
Data e shtypjes: 18.04.2011
Kategoria e materialit: Botime edukative / Fletepalosje
Banka e Shqipërisë ka të drejtën ekskluzive dhe është emetuesja e vetme e kartëmonedhës dhe monedhës kombëtare që ka kurs ligjor brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Ajo përcakton format, masat, peshat, modelin dhe karakteristikat e tjera të kartëmonedhave dhe monedhave metalike shqiptare që kanë kurs ligjor.