Sistemi i Pagesave

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 09.02.2004
Data e shtypjes: 09.02.2004
Kategoria e materialit: Botime edukative / Fletepalosje
Banka e Shqipërisë ka si detyrë të përcaktuar nga ligji ‘Për Bankën e Shqipërisë’, nxitjen dhe mbështetjen e sistemit të pagesave. Prej kësaj, buron jo vetëm roli operacional e mbikëqyrës që Banka e Shqipërisë ka mbi sistemin shqiptar të pagesave, por edhe ai reformator e zhvillues i këtij sistemi.