Të njohim Bonot e Thesarit

Të njohim Bonot e Thesarit
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 02.04.2010
Data e shtypjes: 02.04.2010
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura
Bonot e thesarit janë një instrument borxhi me maturim deri në një vit, që emetohen dhe garantohen nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë. Për të njohur më mirë këtë instrument, procedurat e pjesëmarrjes në ankandet ku tregtohen bonot e thesarit dhe përparësitë që kjo formë investimi ofron, ju ftojmë të lexoni broshurën.