"Vlera e Vërtetë e Parasë" Vlorë, 2008

''Vlera e Vërtetë e Parasë'' Vlorë, 2008
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 26.03.2009
Data e shtypjes: 26.03.2009
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura
"Vlera e Vërtetë e Parasë" Vlorë, 2008 është një broshurë dedikuar gjithë aktivitetit edukues të Bankës së Shqipërisë në Vlorë dhe veçanërisht konkursit të nxënësve të shkollave të mesme të këtij rrethi, mbi njohuritë për politikën monetare. E mbështetur në kronologjinë e takimeve dhe bisedave të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, si edhe të takimeve të specialistëve të Bankës me nxënës e mësues të këtij rrethi, broshura ka një ritëm të brendshëm i cili e bën të jetë dinamike. Ajo gjithashtu, është e pajisur me një shtojcë në të cilën shpjegohen me detaje dhe shembuj konkretë llojet e pyetjeve në konkurs, duke shërbyer në këtë mënyrë edhe për informimin e pjesëmarrësve të ardhshëm në këtë aktivitet.