A është rasti për një rritje të mëtejshme të kapitalit minimal në Shqipëri

Authori: Erjon Luçi
Data e prodhimit: 15.09.2003
Data e shtypjes: 15.09.2003
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Në gjysmën e dytë të viteve 1990, shumica e vendeve në tranzicion adoptuan politika shumë më të shtrënguara licencimi, sidomos në lidhje me shumën e kërkuar për kapitalin minimal, krahasuar me fazën e parë të tranzicionit.