Analizë krahasuese e sistemeve të taksave në disa vende të rajonit

Authori: Dr.Selami Xhepa
Data e prodhimit: 15.09.2000
Data e shtypjes: 15.09.2000
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Ajo se përse Banka e Shqipërisë e sheh me interes analizën e politikës fiskale, është fakti se kostoja e kapitalit nuk përfshin vetëm koston e parasë, të shprehur në formën e normës së interesit për kredinë, por dhe koston fiskale, të shprehur në formën e barrës fiskale, që duhet të paguajë investitori.