Deklarata e politikës monetare për gjashtëmujorin I '03

Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 14.07.2003
Data e shtypjes: 14.07.2003
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti gjashtemujor i Politikes Monetare
Zhvillimet ekonomike gjatë vitit 2003 pritet të ecin sipas programit. Synimet më kryesore të këtij programi janë rritja ekonomike prej 6 për qind, mbajtja e inflacionit në nivelin 2 - 4 për qind, ruajtja e deficitit buxhetor në masën 6.4 për qind të PBB-së dhe ruajtja e një pozicioni të favorshëm të bilancit të pagesave, e shprehur me rritjen e rezervës valutore të autoritetit monetar.