Dokumenti i Politikës Monetare për vitin 2006

Publikuar nga: Departamenti i Politikes Monetare
Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 28.12.2006
Data e shtypjes: 28.12.2006
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Dokumenti i Politikës Monetare
Në këtë dokument, Banka e Shqipërisë detajon të gjitha elementet konkrete të politikës monetare për vitin 2006, veçanërisht në fushën e objektivave të politikës monetare dhe të kuadrit operacional të saj. Ky dokument shërben si bazë për orientimin e koordinimit të politikës monetare me politikat e tjera ekonomike të qeverisë. Publikimi i këtij dokumenti, zbërthen në terma konkretë angazhimin e Bankës së Shqipërisë për të qenë një institucion transparent.