Euroizimi i ekonomisë shqiptare, një alternativë për tu konsideruar

Authori: Dr.Selami Xhepa
Data e prodhimit: 15.02.2002
Data e shtypjes: 15.02.2002
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Përdorimi i monedhave të huaja, veçanërisht dollarit amerikan dhe monedhave europiane përbërëse të euros është bërë një realitet në ambientin shqiptar, ashtu sikurse vepron në gati gjithë ekonomitë e hapura të vendeve në zhvillim.