Formimi i çmimeve në ekonominë shqiptare – një përqasje makromodeluese (2019)

Formimi i çmimeve në ekonominë shqiptare – një përqasje makromodeluese (2019)
Authori: Lorena Skufi, Eglent Kika
Data e prodhimit: 10.10.2019
Data e shtypjes: 10.10.2019
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Ky material paraqet modelimin e bllokut të çmimeve në modelin makroekonometrik të ekonomisë shqiptare. Struktura e modelit është bazuar në teorinë “Neo-Kejnesiane”, e cila nënkupton një] kurbë oferte vertikale në afatin e gjatë, kombinuar me elemente të kërkesës që ndikojnë në afatin e shkurtër.