Kontributi i inflacioneve të mallrave të tregtueshëm dhe të pa tregtueshëm në inflacionin total: rasti i Shqipërisë

Authori: Evelina Çeliku
Data e prodhimit: 15.01.2003
Data e shtypjes: 15.01.2003
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Studimi ka për qëllim, të analizojë inflacionin në Shqipëri, si rrjedhojë e ndryshimeve të çmimeve në sektorët e tregtueshëm dhe të patregtueshëm të mallrave dhe shërbimeve të shportës mbi të cilën bazohet aktualisht matja e këtij treguesi.