Opinion mbi gjendjen e ekonomisë gjatë tremujorit të parë 2005

Authori: Departamenti i Statistikave
Data e prodhimit: 01.07.2005
Data e shtypjes: 01.07.2005
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Vleresimi tremujor i gjëndjes ekonomike
Muajt e parë të vitit 2005, edhe pse në kushtet e të dhënave jo të plota, duket se kanë ruajtur ritmet e verifikuara kohët e fundit. Tremujori i parë i vitit 2005 vlerësohet se ka mbajtuar të pandryshuara raportet kryesore makroekonomike të pranishme në tremujorët e fundit.