Provigjionimi i humbjeve nga huatë në sektorin bankar shqiptar

Provigjionimi i humbjeve nga huatë në sektorin bankar shqiptar
Authori: Elona Dushku, Argita Frashëri
Data e prodhimit: 03.10.2018
Data e shtypjes: 03.10.2018
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Ky material, duke përdorur të dhënat individuale të bankave në Shqipëri, studion përcaktuesit kryesorë të provigjionimit të humbjeve nga huatë, si dhe vlerëson se si karakteristikat e bankave dhe kriza e fundit financiare kanë ndikuar sjelljen e bankave ndaj provigjionimit të humbjeve nga huatë. Vlerësimet e marra nga metoda e GMM-së, Metoda e Përgjithshme e Momenteve (Generalized Method of Moments) bazuar në të dhënat tremujore të bankave, për periudhën 2004-2014, tregojnë se skema e provigjionimit të humbjeve nga huatë të bankave në Shqipëri udhëhiqet kryesisht nga komponenti jodiskrecionar dhe luhatjet ekonomike.