Raporti Tremujor i Politikës Monetare, 2018/III

Raporti Tremujor i Politikës Monetare, 2018/III
Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 09.08.2018
Data e shtypjes: 09.08.2018
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raport i Politikës Monetare
Ekonomia shqiptare vijoi të ndjekë një trend pozitiv zhvillimi në gjashtëmujorin e parë të vitit 2018. Aktiviteti ekonomik ka ardhur në rritje, duke mundësuar zgjerimin e punësimit, rritjen e pagave, përmirësimin e gjendjes financiare të bizneseve dhe forcimin gradual të presioneve inflacioniste. Këto zhvillime janë mbështetur nga përmirësimi i ambientit të huaj, nga përmirësimi i besimit në ekonomi, nga kushtet e favorshme financiare, të diktuara nga politika jonë monetare lehtësuese, si dhe nga goditje pozitive të ofertës.
Përmbajtja