Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes 2007

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 24.10.2008
Data e shtypjes: 24.10.2008
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes
Gjatë vitit 2007, sistemi bankar njohu zhvillime të rëndësishme sasiore dhe cilësore, kryesisht si rrjedhojë e ndryshimeve strukturore në banka për shkak të procesit të konsolidimit që përfshiu sistemin bankar dhe të detyrave që dolën në zbatim të ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i cili i shtriu efektet e tij në gjashtëmujorin e dytë të vitit.