Revista Ekonomike 6M-2, 2018

Revista Ekonomike 6M-2, 2018
Authori: Departamenti i Kërkimeve
Data e prodhimit: 11.02.2019
Data e shtypjes: 11.02.2019
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Revista Ekonomike
Revista Ekonomike përmban artikuj dhe studime të punonjësve të Bankës së Shqipërisë të lidhura me një gamë të gjerë temash ekonomike, financiare dhe bankare. Artikujt e studimet e Revistës Ekonomike botohen me emrin e autorit/ëve, punonjës të Bankës së Shqipërisë.